Per-Ulf Förlag

Den svenska nyckelharpan

Många spekulativa förslag har framkastats om nyckelharpa i Sverige vad gäller överföring, tillblivelse och förekomst. Inte något har byggt på någon sakligt verifierbar grund. 
I min avhandling Framlades then stora Nycklegijga, 2016, har jag redovisat en hypotes som bygger på omfattande studier av instrument, avbildningar och texter i Sverige såväl som ute i Europa. 
Jag slår därvid fast att den tidigaste iakttagbara svenska modellen – gammelharpan, är: 
• En svensk, läs uppländsk skapelse. 
• En unik modell utan motstycke på något annat håll. Den bygger huvudsakligen
på detaljer, former och utföranden hos två instrumentslag: sorbiska gigor och
tysk, sachsisk bondelira. 
• Den tillkom vid den tid då Sverige gick in i trettioåriga kriget, främst perioden
1630–1640.
Detta utesluter alla tidigare spekulationer sammantagna och av vad slag de än måtte vara. Exempelvis: Kyrkomålningar. Inga avbildningar ens påminner om gammelharpans modell. Valloner finns inte känt ha spelat nyckelharpa.

The Swedish nyckelharpa

Many theories have been brought forward about the nyckelharpa in Sweden, regarding its transmission, origin and occurrence. None of these theories have been based on verifiable facts.
In my treatise Framlades then stora Nycklegijga, 2016, I have put forth a theory built upon extensive studies of instruments, depictions and texts, in Sweden as well as in Europe.
I can therefore state that the earliest known Swedish model – the gammelharpa, is:
• A creation from Sweden, more specifically from Uppland.
• A unique model, without anything like it elsewhere. It is based mainly on
details, shapes and building techniques from two kinds of instruments: the
Sorbian giga and the German, Saxon, peasant hurdy-gurdy.
• It appeared around the time when Sweden entered the thirty-year war, about
1630–1640. This excludes all other earlier theories, for instance church mural
paintings. No such depictions remotely resemble the gammelharpa. And
Walloons are not known to have played the nyckelharpa at all. The earliest
known Swedish musician with a Walloon name is documented in 1753.

Per-Ulf 2020-12-21

Publikationer

Bokserien Nyckelharpans historia

I bokserien finns hittills:

Den gamla nyckelharpan

II. Den gamla nyckelharpan, 314 sidor, 2019
Pris: 275 kr inklusive porto

Här berättas om hur det gick för detta unika instrument, från första belägg 1641 fram över 1800-talets mitt.

Vilka det var som kom att spela. Vilka som lyssnade och tog nyckelharpan till sitt hjärta. Järnbrukens avgörande betydelse för att en speltradition uppstod. Hur instrumentet uppfattades av överhet och av kyrkan.

Framlades then stora Nyckelgijga

I. Framlades then stora Nycklegijga, 180 sidor, 2016
Pris: 180 kr inklusive porto

Den avhandlar hur det kom sig att vi fick en svensk, läs uppländsk, nyckelharpa.

I botten ligger inspiration från tyska och sorbiska instrument inhämtad av svenskar under trettioåriga krigets dagar.

Denna nyckelharpa är den enda dokumenterat spelade modellen över huvud taget.


Böckerna är rikt illustrerade. De kan beställas via formuläret nedan. Det går bra att betala via Swish. 425 kr inklusive porto för båda böckerna

Kontakt

Beställ eller anmäl intresse att köpa en bok